Vrijdag 03 juni 2016

Inkomenszekerheid voor topsporters in loondienst

Wanneer je als tegenprestatie voor je werkzaamheden als topsporter loon ontvangt, is dit in je arbeidsovereenkomst overeengekomen. Daarin staan meestal ook afspraken over onkostenvergoedingen en eventuele (winst)premies. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst bij een werkgever werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Ook ziekte of werkloosheid heeft invloed op je inkomen.

Wettelijk minimumloon

In de wet is een minimumloon vastgesteld, waar iedere werknemer ten minste recht op heeft. Informatie hierover is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Op basis van een CAO of via onderhandelingen met de werkgever, kan het loon hoger liggen dan het wettelijke minimumloon.

Zorgtoeslag

Het is voor jou als topsporter van belang dat je weet dat je een deel van de kosten die je maakt voor je zorgverzekering via een zorgtoeslag terug kunt krijgen, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Meer informatie is hier te vinden op de site van de Belastingdienst.

Inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als je als topsporter ziek of arbeidsongeschikt bent, heeft dat gevolgen voor je inkomen. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van je situatie. Op de UWV-website kun je als werknemer in kaart brengen welke situatie op je van toepassing is. Uiteraard kunnen ook topsporters hier gebruik van maken. Daarnaast kunnen topsporters op de UWV-website informatie vinden over de loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste twee jaar ziekte, over de Ziektewetuitkering en over een WIA-uitkering na twee jaar ziekte.

Inkomen bij werkloosheid

Als je als topsporter je baan verliest of ontslagen wordt, heeft dat gevolgen voor je inkomen. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van je situatie. In sommige situaties kun je als sporter een WW-uitkering krijgen. Die uitkering vormt je inkomen als je werkloos bent.
Wil je als topsporter meer weten over welke uitkering voor je geldt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, kijk dan eens op deze site.