Projectleider Rijke Schooldag

Rijke schooldag

Het kabinet wil investeren in een 'Rijke Schooldag'. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland gelijke kansen hebben en zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt een impuls gegeven aan de Rijke Schooldag. Met dit initiatief worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden als sport-, muziek of theaterles.

Voorloperstraject

Verschillende coalities van gemeenten, scholen, cultuurinstellingen, sportorganisaties, jongerenwerk, GGD, kinderopvang en andere partijen werken al aan zo’n Rijke Schooldag. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden start de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een Voorloperstraject. Met dit traject worden 45 voorlopers die een reeds bestaand programma rond een verrijkte schooldag hebben, uitgenodigd om in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie gedurende drie jaar te intensiveren of (verder) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat en worden ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie.

Lage SES wijken

De Rijke Schooldag start op ‘scholen en in wijken waar de nood het hoogst is’. Bij de selectie van coalities wordt daarom getoetst op de aanwezigheid van armoedeproblematiek op wijkniveau en risico op aanwezigheid onderwijsachterstanden op schoolniveau. De lokale coalitie opereert in een wijk of gebied waar de welvaart op wijkniveau niet hoger is dan 45 volgens de meest recente mediane percentielscore relatieve welvaart van het CBS. De Rijke Schooldag vindt plaats op een school met een positieve achterstandsscore op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden PO/VO.

Sport en bewegen

Dat de Rijke Schooldag (extra) kansen biedt voor het in beweging krijgen van de jeugd staat buiten kijf. Het biedt kansen om de fanatieke en ambitieuze jeugd extra in beweging te brengen, zodat zij zichzelf optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast biedt het ook kansen voor de jeugd die de weg naar de sport- en beweegaanbieder (nog) niet weet te vinden en daarom niet aan de beweegrichtlijnen voldoet. Juist door sport en bewegen aan te bieden in combinatie met het onderwijs kan het deelnemen aan sport- en beweegactiviteit voor deze groep laagdrempeliger worden gemaakt. Drempels als financiën, vervoer, geen tijd, etc. kunnen hierdoor weg worden genomen. Dit gaat absoluut een positief effect hebben op het sport- en beweeggedrag van de leerlingen en sluit goed aan bij de doelstellingen uit de nieuwe visie op jeugdsport.

Rol lokale netwerk

Om de link met de sport te maken, is het van belang om de lokale sportservicesorganisatie en sportclubs zo goed mogelijk aan te haken bij de onderwijsinstellingen die meedoen aan de voorloperstrajecten. Vooral vanuit de gedachte: niet inkopen, maar kijken en verbinden met de lokale initiatieven die er al zijn. Hierdoor kan de kracht van sportsector worden benut en kan er een warme overdacht plaatsvinden van het onderwijs naar de sport- en beweegaanbieders. Dit heeft een positief effect op de borging van het beweeggedrag en zorgt voor meer nieuwe aanwas richting de sportaanbieders. Aangezien de 45 voorlopers al een bestaande coalitie/aanjager hebben, kan het zo zijn dat op sommige plekken de verbinding al goed op orde is. Interessant is om van deze trajecten te leren, zodat deze input meegenomen kan worden in 2023 voor de nieuwe scholen die starten.

Functiedoel

Om vanuit de sport de kans ‘Rijke Schooldag’ te laten slagen, is het van belang om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Dit betekent dat een ‘projectleider Rijke Schooldag’ nadrukkelijk de samenwerking met de voorloperstrajecten moet gaan maken. Daarom zijn we op zoek naar een projectleider.

Functie-inhoud

 • Samenstellen en coördineren van Projectteam Rijke Schooldag.
 • Aantoonbaar matchen van de 45 voorloperstrajecten met de lokale sport via sportbonden, sportservicesorganisaties en sport- en beweegaanbieders (mooiste zou zijn als hier ook de koppeling gemaakt kan worden met scouting, jongeren, etc.)
 • Opleveren van een advies waarin staat wat vanuit de sportsector nodig is om de Rijke Schooldag een succes te maken.
 • Organiseren van twee bijeenkomsten om sportbonden te informeren en gezamenlijk een plan te maken hoe aan te haken bij de Rijke Schooldag.
 • Opleveren van advies hoe samenwerking tussen sport, cultuur, ouders, jeugdzorg, PO en VO verder ook lokaal vorm en inhoud krijgen.
 • Bewaken van de voortgang van signaleringsinstrument 0-4

Wij vragen

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Ervaring met (agile) projectmatig werken en het aansturen van projectteams
 • Een proactieve, zelfstandige en daadkrachtige professional
 • Communicatieve vaardigheden en daarnaast goed kunnen luisteren
 • Enthousiaste, oplossingsgerichte en positieve levenshouding
 • Kennis van en affiniteit met de sport en het sportlandschap.
 • Kansen ziet in samenwerking tussen sport en onderwijs.

Competenties

 • Gericht op samenwerken
 • In staat om situaties en vraagstukken te analyseren
 • Goed in plannen en organiseren
 • Resultaatgericht en kwaliteitsbewust
 • Probleemoplossend, door uit verschillende invalshoeken een vraagstuk te benaderen

Wij bieden

 • Het betreft een tijdelijke opdracht tot de duur van 31 december 2022 voor ongeveer 3 dagen in de week. Voorkeur gaat uit naar tijdelijke inzet en detachering bijv. vanuit een sportbond of andere organisatie.
 • Online vanuit huis werken
 • Een werkplek op het Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem
 • Een vitaliteitsprogramma
 • Goede balans tussen werk en vrije tijd (Nieuwe Werken)

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Lars Cornelissen via lars.cornelissen@nocnsf.nl.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij HR via jobs@nocnsf.nl.

Interesse?

Interesse? Stuur dan je sollicitatie naar jobs@nocnsf.nl.

NOC*NSF voert een actief diversiteitsbeleid. We geloven dat teams sterker worden als ze divers zijn samengesteld. Bovenal willen we een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn op zoek naar mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk een krachtig team te kunnen vormen. Help jij onze missie te laten slagen?