Maandag 13 december 2021

Financiële ondersteuningsregelingen COVID-19 en sport

Vereniging Sport en Gemeenten heeft een overzicht gepubliceerd van de verschillende financiële regelingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen die op dit moment van kracht zijn.

Op dit moment worden drie specifieke regelingen sport opnieuw “ingericht”. Dit zijn:

  • TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19
  • SPUK IJZ: Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
  • TASO: Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19

TVS

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Op dit moment betreft dat de huur voor de periode van 28 november tot en met 18 december. De kwijtschelding van de betreffende huur beslaat de periode 28 november tot en met 18 december. Een aanvraag kan worden ingediend door:

  • de gemeente;
  • de uitvoeringsorganisatie (lokaal sportbedrijf, of bijvoorbeeld zwembadexploitant);
  • een particuliere vastgoedeigenaar voor de bij hun hurende amateur sportorganisatie zonder winstoogmerk;
  • de gemeente kan ook aanvragen namens het lokale sportbedrijf of bijvoorbeeld zwembadexploitant.

Voor deze periode is een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. Indien de premier 14 december a.s. tijdens de persconferentie een verlenging van de maatregelen aankondigt, is onze verwachting dat het bedrag evenredig wordt verhoogd voor de dan nieuwe periode.

SPUK IJZ

Gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden doen er alles aan deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen is dit economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten, is een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar.

Net als voor de TVS-regeling wordt er van uitgegaan dat dit bedrag verhoogd zal worden als de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 langer van kracht blijven.

TASO

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben gehad en financiële schade hebben geleden als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 7 miljoen. Ook hiervoor geldt weer de verwachting dat bij eventuele verlenging van maatregelen ook de regeling verlengd zal worden.

Officiële publicatie(s) en ingangsdata

De regelingen zullen vermoedelijk begin 2022 ingaan. De regelingen zullen kort daarvoor officieel gepubliceerd worden. De Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS DUS-i (www.dus-i.nl) zal weer de uitvoeringsorganisatie zijn. Vereniging Sport en Gemeenten zal in die periode uiteraard hierover informeren.

Nieuwe regeling topsport in de maak

Zoals bekend geldt voor de zogeheten topsportcompetities ontheffing voor trainingen en wedstrijden na 17:00 uur. Publiek en opening van de horeca (na 17:00 uur) is bij deze activiteiten niet toegestaan. Deze clubs hebben daardoor inkomstenverlies. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met het Ministerie van VWS directie sport om hiervoor een aparte financiële regeling te treffen. Het is de verwachting dat met de betaald voetbalorganisaties hierover eveneens aparte afspraken zullen worden gemaakt. Zodra hierover meer bekend is informeert VSG hierover.

Mede op basis van evaluatie(s)
De verschillende regelingen zijn of worden op dit moment geëvalueerd. Vereniging Sport en Gemeenten is daar ook bij betrokken. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de uitkomsten van deze evaluaties.

Pilot handhygiëne

VSG krijgt met regelmaat vragen of er ontwikkelingen zijn op het gebied van de basisregels, zoals handhygiëne. Op twee binnensportaccommodaties in Nederland wordt momenteel een pilot uitgevoerd waarbij gedragsinterventie plaatsvindt om bezoekers te stimuleren regelmatig hun handen te wassen tijdens hun bezoek. De interventie bestaat uit verschillende stickers en visuals die goed zichtbaar zijn aangebracht bij toiletblokken, kleedkamers, kantine en desinfectiezuilen. Eén pilotlocatie dient als controlegroep. De resultaten van de observaties en interviews worden momenteel verwerkt en geanalyseerd. Indien de aangebrachte gedragsinterventie voldoende resultaat heeft opgeleverd, worden de bevindingen en concepten met beheerders en gemeenten gedeeld.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, wordt u verwezen naar de websites van partners met wie VSG uitvoerig dagelijks contact heeft.

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met opnemen via info@sportengemeenten.nl.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten