Woensdag 22 september 2021

Update Covid-19 en sport

Voor de sport blijkt de verruiming van de coronamaatregelen, die op 14 september jl. zijn aangekondigd en per 25 september ingaan, niet in alle gevallen praktisch goed uit te werken. Met name in en rondom de sportkantines. Het kabinet heeft, mede op aandringen van Vereniging Sport en Gemeenten, de sport en de Tweede Kamer een aantal aanpassingen gedaan.

Hieronder eerst de formele richtlijnen van het Kabinet voor de interpretatie van de maatregelen en de moties zoals die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Daarna de tekst zoals deze in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport in het protocol (zie link onderaan) voor sportverenigingen en beheerders hierop is aangepast en – naar wij menen –eenvoudiger te begrijpen verwoord.

Vereniging Sport en Gemeenten gaat ervan uit dat dit de meeste vragen weg zal nemen. De richtlijnen geven echter redelijk wat ruimte voor interpretatie van de sector. De nadrukkelijke oproep is dan ook om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal en dat we op een aangename manier onze sport kunnen blijven beoefenen.

De aanpassingen i.c. formele richtlijnen

 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

o    Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
o    De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen
toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
o    Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze
dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden
inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.
 • Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

o    Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt
voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
o    Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is
van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie
gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
o    De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt
(bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande
voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat:

 • indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;
 • indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

Voor sporttoernooien geldt dat:

 • als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

De doorvertaling in het protocol voor de sportaanbieders(NOC*NSF/VSG e.a.)

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten