Dinsdag 18 mei 2021

WOS zoekt leden Raad van Toezicht

Zorg dragen voor ‘goed werkgeverschap in de sport’. Dat is de opdracht van de vereniging Werkgevers in de Sport (“WOS”). Hier wordt invulling aan gegeven door enerzijds als dienstverlenende organisatie bij te dragen aan beleid en uitvoering op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de sportsector. Daarnaast streeft de WOS ernaar belangen van leden te behartigen door opinies en inzichten van belangrijke actoren op nationaal niveau te beïnvloeden, voor zover die van betekenis zijn voor arbeidsvoorwaarden voor de sector sport en bewegen. De meeste sportbonden en sportservice-organisaties in ons land zijn aangesloten bij de WOS. Zie daarvoor het overzicht van aangesloten leden op de website.

De Algemene Vergadering van de WOS heeft per 6 januari 2021 ingestemd met het voorstel de statuten van de vereniging te wijzigen om te komen tot een andere bestuursvorm: het bestuursmodel is vervangen door een Raad van Toezichtmodel. De invoering van dat nieuwe model verloopt in een aantal stappen, waarvan de omzetting van het (voormalige) bestuur in Raad van Toezicht de eerste was. De werving en benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht is een laatste stap in deze bestuurlijke transitie.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder, op het beleid en de algemene en financiële zaken van de WOS. De Raad van Toezicht borgt het bestuurlijk functioneren van de WOS door het adviseren van de directeur-bestuurder. Verder toetst de Raad van Toezicht de besluiten van de directeur-bestuurder en bewaakt zij de processen. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De taken, samenstelling, functies binnen de Raad van Toezicht en de benoeming zijn vastgelegd in de statuten. Nadere regels worden vastgelegd in een Raad van Toezicht-reglement. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een mix van enerzijds vertegenwoordigers van leden en anderzijds professionals van buitenaf met kennis van en affiniteit met de sport.

Twee leden van het voormalige bestuur van de WOS blijven aan in de Raad van Toezicht: te weten de voorzitter mevr. M. Vliegenthart en dhr. J. Bierling (directeur NOC*NSF). Door (statutair) aftreden van twee leden en de wens uit te breiden naar een Raad met vijf leden, ontstaan er drie vacatures. Bekijk de profielschetsen algemeen en specifieke voor de functies op de site van Werkgevers in de Sport. 

Werkwijze en voorwaarden

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Na toetreding van de nieuwe leden zal de raad in een bijeenkomst bezien hoe de onderlinge kracht van de raad het best tot zijn recht kan komen. De leden van de Raad van Toezicht zullen ook de Algemene Vergaderingen (2x/jaar) bijwonen om op die wijze ook kennis te kunnen nemen van de opvattingen van de leden en de dynamiek van de organisatie. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Procedure en planning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Marc Elffers, directeur-bestuurder via telefoonnummer 026-4834450. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatie e-mailen naar m.elffers@sportwerkgever.nl.

Reacties kunnen tot uiterlijk 25 mei 2021 ingestuurd worden. De kennismakingsgesprekken met de Raad van Toezicht zijn gepland in week 22 & 23 (31 mei – 11 juni).

Bron: WOS