Woensdag 17 mei 2023

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin geven we inzicht in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Zes grote uitdagingen voor sport en bewegen

De zes wicked problems op het gebied van sport en bewegen zijn:

  • Bewoners in aandachtswijken sporten minder.
  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit.
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg.
  • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar.
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt.
  • De betaalbaarheid van sport staat onder druk.

Programma MOOI in Beweging

ZonMw heeft de wicked problems opgesteld binnen hun programma MOOI in Beweging (Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie in Sport en bewegen). Doel van dat programma is dat onderzoeks- en innovatietrajecten beter bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen voor de  sport- en beweegsector.

Zes kennis- en innovatiescans

Voor elk wicked problem is een ‘crew’ aan de slag met het opstellen van een strategisch plan voor onderzoek en innovatie. Dat doen ze onder begeleiding van een kwartiermaker. Als basis voor hun plannen gebruiken zij de actuele stand van zaken op het gebied van wetenschap en innovatie. Daarom hebben wij voor elke maatschappelijke uitdaging een kennis- en innovatiescan opgesteld.

In de scans geven we een afbakening van het probleem, relevante cijfers en informatie uit eerder onderzoek en een overzicht van programma’s en innovaties die er al zijn. Ook geven we aan welke kennis nog ontbreekt en wat belangrijke aandachtspunten voor onderzoek naar dit probleem zijn. Zo bieden we de kwartiermakers en crews aanknopingspunten voor hun onderzoeks- en innovatieplannen en helpen we dus om de wicked problems aan te pakken.

We werkten voor deze scans samen met het Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator, het RIVM, de USBO en het Verwey-Jonker Instituut.

Lees hier de zes kennis- en innovatiescans:

Van de scans hebben we ook samenvattingen gemaakt. Lees hier de samenvattingen van de kennis- en innovatiescans:

Bron: Mulier Instituut