Woensdag 06 januari 2016

“In de laatste vijf minuten”

De afgelopen periode stond voor de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de sport in het teken van de cao-onderhandelingen. Met als kader het meerjarige sociaal contract werden afspraken gemaakt voor de komende drie jaar. Ronald Veldman, beleidsadviseur bij de WOS, neemt als regievoerder bij de cao-onderhandelingen een neutrale positie in. “Met het nodige voorwerk zijn we er dinsdag 15 december uitgekomen…in de laatste vijf minuten.”

Afspraken over loonontwikkeling

Dit jaar was het laatste jaar van het sociaal contract waarin voor vier jaar afspraken tussen sociale partners waren vastgelegd. Die vormen in sterke mate het kader voor de cao-onderhandelingen. De loonruimteafspraken uit het Sociaal Contract golden niet voor komend jaar. Dat vormde dan ook een belangrijk punt in de onderhandelingen. Aan tafel zitten de drie vakorganisaties - FNV Sport en Bewegen, de Unie en de CNV Dienstenbond -, de WOS namens de werkgevers (met Lobke Mentrop als eerste onderhandelaar) en een vertegenwoordiging van de sportsector (KNVB, NISB, de KNHB en de KNZB). KNZB-directeur Jan Kossen is voorzitter van de onderhandelingen. Ronald Veldman, beleidsadviseur bij de WOS, neemt als regievoerder namens de sociale partners een neutrale rol in bij de onderhandelingen. “Dat is soms een zoektocht”, vertelt hij. “Maar als je vanuit de inhoud bezig bent, dan gaat dat prima.”

Cao voor drie jaar

De cao-onderhandelingen gingen half november van start. “Maar er was al het nodige voorwerk verricht”, licht Ronald toe. “De cao-partijen komen vier keer per jaar informeel bijeen tijdens het Arbeidsvoorwaarden Overleg in de Sport. Met drie officiële bijeenkomsten zijn we er samen uitgekomen. Maar het kwam tijdens de laatste bijeenkomst wel aan op de laatste vijf minuten”, lacht hij. “Er is ook al gesproken over de nieuwe meerjarenafspraken. Daar ligt al een nieuw voorstel voor klaar waar we begin dit jaar mee verder gaan. We hebben ons nu echter gefocust op de afspraken voor de nieuwe cao. Waar we de afgelopen jaren vaak een cao hadden die voor een jaar werd afgesloten, kiezen we nu voor een periode van drie jaar. Dat schept meer duidelijkheid voor onze achterban en verlaagt daarnaast de werkbelasting. De intensiteit van het overleg moet wat dat betreft niet onderschat worden. Mochten er in de komende periode echter heikele punten zijn, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om de cao open te breken. ”

Achterban

“Bij de onderhandelingen is het uiteraard belangrijk om de belangen van je achterban te kennen. De WOS heeft daarvoor aan het einde van het jaar altijd een ledenraadpleging. Daarin nemen we ze mee in wat er het afgelopen jaar gerealiseerd en wat de achtergronden waren. Ook lichten we de plannen voor de komende periode toe. In de loop van het jaar horen we uiteraard ook wat de wensen van onze leden zijn, bijvoorbeeld tijdens diverse bijeenkomsten.”

Belangrijke punten in de nieuwe CAO Sport

Wat zijn nu de belangrijkste zaken die binnen de nieuwe CAO Sport gaan veranderen? “Dat is ten eerste het prestatiegericht belonen”, aldus Ronald. “Daar is al veel over gesproken, maar het wordt nu binnen de cao geconcretiseerd. Verder bestonden er tot nu toe in de cao afwijkende afspraken voor specifieke functies die een uitzondering vormen op de regel binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) die aangeeft dat nog maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden overeenkomen in een periode van twee jaar. In de CAO Sport staat nu dat met bondscoaches en technisch directeuren een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan worden afgesloten. Met projectmedewerkers kunnen maximaal vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen in een periode van vier jaar. Die afwijkende afspraken blijven ook in de nieuwe cao gehandhaafd. Verder worden de minimumjeugdlonen afgeschaft en wordt het ingaan van zogenaamde ‘ouderendagen’ opgehoogd naarmate de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog gaat. Zo hebben werknemers die onder de cao vallen nu vanaf 40-jarige leeftijd recht op extra vakantiedagen. De AOW-gerechtigde leeftijd wordt nu stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67 jaar. Zo is voor 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd 65,6 jaar. De extra vakantiedagen gaan dan ook pas in vanaf 40 jaar en zes maanden. Er gaat ook een pilot draaien om de ‘ouderendagen’ op andere wijze in te vullen. En tot slot zijn er uiteraard afspraken gemaakt over de loonontwikkeling. Er komt 1,15 procent bij, plus een eindejaarsuitkering van 150 euro.”

Tevreden?

“Vanuit werkgeversperspectief zijn we heel tevreden. Alle punten die we wilden bereiken zijn gerealiseerd. Op inhoud hebben we kunnen afspreken wat we wilden. We zijn er nog niet helemaal. De cao-partijen leggen nu hun afspraken in een onderhandelingsakkoord vast. Vervolgens moeten de leden worden geraadpleegd. Zij krijgen nu de gelegenheid met het akkoord in te stemmen of het af te wijzen. Als alles goed verloopt ligt er dan een nieuwe CAO Sport voor de komende drie jaar.”