Dinsdag 21 oktober 2014

Kansen in kleine banen en combinatiefuncties

Na enkele minder rooskleurige jaren voor de sector sport en bewegen liet de 4e Arbeidsmarktmonitor Sport begin dit jaar een ombuiging in de positieve richting zien. Dat geldt vooral voor de zogenaamde sporteigen sector (o.a. verenigingen/bonden, fitnessbranche en overheidsdiensten). Herstel van de economie zal daarin een rol spelen, maar daarnaast zijn er andere trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de sportarbeidsmarkt in de komende jaren. Er liggen vooral kansen op het vlak van combinaties. Combinaties van meerdere ‘kleine banen’ die je als werknemer bij jezelf kunt verenigen. Maar ook combinaties van sport met andere sectoren. Je leest hier meer over de mogelijkheden en tips die kunnen helpen bij je zoektocht naar een baan in de sport.

Meer werkgevers geven aan optimistisch te zijn over de uitbreidingsvraag van functies voor de periode 2013-2018. Dit heeft volgens hen vooral te maken met een toename van het aantal leden, uitbreiding naar nieuwe doelgroepen en activiteiten, verdergaande professionalisering van de organisatie en meer vraag van partnerorganisaties in de regio. Er blijft nog wel een groep werkgevers die een afname van het aantal functies ziet vanuit onder andere het wegvallen van subsidiestromen en een daling van ledenaantallen. Over het algemeen is echter een positieve tendens waar te nemen.

Kansen in combinaties

De kansen worden vooral gezien in slimme combinaties van functies in de sport. Verbinding van sport met andere sectoren brengt enerzijds meer mogelijkheden voor combinaties en anderzijds financiering met zich mee. Vooral bij sportverenigingen worden ontwikkelingen gezien. Sport (via de vereniging) wordt dan ook steeds meer ingezet als middel voor allerhande maatschappelijke doeleinden (ruimtelijke ontwikkeling, wonen, zorg, sociale integratie). Hoewel die ontwikkeling zowel kansen als bedreigingen kent, wordt het in het licht van de arbeidsmarkt allereerst gezien als een positieve ontwikkeling voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Gemeenten, onderwijs, zorg, welzijnswerk, UWV, re-integratiebureaus en het bedrijfsleven herkennen steeds meer de waarde van sport. Sportverenigingen die de samenwerking opzoeken kunnen activiteiten aanbieden die hun hoofdactiviteit versterken en tegelijkertijd meer slagkracht krijgen. Door toegenomen financiering, maar ook door nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Bij die samenwerking wordt al snel gedacht aan (semi-)overheidspartijen, maar ook samenwerking met het bedrijfsleven is een optie. Bedrijfssport richt zich op het reduceren van het ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en verlaagt de drempels voor tijd en kosten die redenen kunnen zijn om niet aan sport te doen.

Kleine banen

Combinaties gelden niet alleen voor de verbinding van sport met andere sectoren. Er zijn ook veel kleine afzonderlijke banen binnen de sporteigen sector, zoals aangegeven door werkgevers. Werkgevers voelen nu nog wel eens belemmeringen om een vacature uit te zetten voor deze kleine banen. Die drempel kan worden weggenomen wanneer er aan de voorkant kleine banen kunnen worden gecombineerd. Als werkzoekende kun je de verbinding zijn tussen diverse sportverenigingen die in het zelfde gebied actief zijn (denk aan de hockey en de voetbalvereniging die naast elkaar huizen). Apart kunnen de verenigingen misschien allebei iemand voor 16 uur inhuren, terwijl deze functies bij één werknemer verenigd zouden kunnen worden. De verenigingen kunnen hier op meer gebieden profijt van hebben (denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke jeugdtoernooien die je als werknemer organiseert). Ook leer je als werknemer beide besturen kennen, dit kan over en weer extra sponsors of nieuwe ideeën opleveren.

Zelf initiatief nemen

De ontwikkelingen en inzicht in de kansen en mogelijkheden die deze met zich mee kunnen brengen staan nog in de kinderschoenen. Als werkzoekende zul je op dit moment dan ook nog in grote mate vanuit eigen initiatief moeten opereren. Zo zul je zelf de verbinding moeten leggen (het gesprek aangaan), tenzij het hier een combinatiefunctionarisvacature vanuit bijvoorbeeld een gemeente betreft. Netwerken is daarom belangrijk, een goed netwerk is cruciaal in de sport. Social media kan hierbij een bruikbaar hulpmiddel zijn. 

Klein beginnen

Kom je in je zoektocht naar een baan zo’n ‘klein dienstverband’ bij een vereniging tegen, ga dan van daaruit op zoek naar mogelijkheden om te groeien. Als je jezelf eenmaal hebt kunnen bewijzen in je functie, dan kun je zelf actief in samenwerking met de vereniging op zoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden. Je kunt ook zelf kijken of de vereniging baat zou kunnen hebben bij een buurtsportcoach die de verbinding met bijvoorbeeld onderwijs en/of zorg maakt. Verenigingen hebben vaak een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en zij beschikken niet altijd over de juiste kennis van wat mogelijk is. Onderzoek daarom zelf de mogelijkheden en presenteer deze aan het bestuur. Een bestuur dat open staat voor innovatie en ledenwinst is vaak bereid om (na jouw voorwerk) deze mogelijkheden serieus te verkennen of zelfs een aanvraag in te dienen. Dan heb je als werknemer zelf voor extra uren gezorgd. Alle kleine contracten zorgen wel voor de nodige ervaring op je CV , geef dus niet te snel op. Misschien is dit een mooie koppeling naar het vervolg.

Tips op een rijtje

Ben je op zoek naar een baan en wil je de mogelijkheden van combinatiefuncties verkennen, ga dan aan de slag met de volgende tips:

  • bekijk in je eigen omgeving welke combinaties er tussen sport en andere sectoren worden gelegd of kunnen worden gelegd. Misschien zegt de gemeente er al wat over in een beleidsplan of kun je informeren in je netwerk;
  • breng je eigen netwerk in kaart. Vrienden, bekenden, (ex-)studiegenoten, (oud) collega’s, andere werkzoekenden, sportmaatjes of medecursisten kunnen allemaal inspiratie en ingangen bieden naar een (combinatie)functie. Volg eventueel een workshop om nog actiever met je netwerk aan de slag te gaan;
  • begin gerust met een kleiner dienstverband. Je bouwt ervaring op voor je CV, je kunt je capaciteiten verkennen en bewijzen en je bouwt aan je netwerk;
  • bekijk vanuit je functie, samen met je werkgever/vereniging welke combinaties er mogelijk zijn om jezelf en je vereniging te verrijken. Dat kunnen zowel combinaties in uren als in activiteiten (binnen en buiten de sport) zijn;
  • ga met deze inzichten aan de slag. Kan de vereniging hiervoor extra subsidie aanvragen of is een samenwerkingsverband mogelijk? Leidt dit tot nieuwe kansen om het ledenaantal te laten groeien of nieuwe doelgroepen aan te boren? Deel de onderzochte mogelijkheden met het bestuur en bekijk samen waar je mee aan de slag kunt;
  • deel je succes! Inspirerende voorbeelden kunnen de sportsector verder helpen, en het is toch mooi als jij daar aan hebt bijgedragen?!