Dinsdag 04 november 2014

Meer dan je eigen hachje

Door medezeggenschapswerk kun je invloed uitoefenen op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Simone van den Biggelaar is Manager Verenigingen & Opleidingen bij de Nederlandse Basketball Bond en is al geruime tijd lid van de personeelsvertegenwoordiging. Ze vertelt over haar motieven en ervaringen: “Mooi dat je je betrokkenheid met de organisatie kunt doen gelden en je collega’s kunt vertegenwoordigen.”

Al eerder aan kunnen snuffelen

Simone startte haar carrière binnen de Nederlandse Basketball Bond (NBB) in 2007 op de afdeling competities. Daarna volgde binnen de organisatie de overstap naar de breedtesportafdeling, waar ze diverse projecten heeft gedaan, om zich sinds eind 2012 programmacoördinator van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ te kunnen noemen. Als Manager Verenigingen & Opleidingen houdt ze zich met name bezig met verenigingen en de ondersteuning daarvan. Sinds eind 2007 is Simone secretaris van de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Simone vertelt: “Eigenlijk werd ik lid van de PVT vrij snel nadat ik een fulltime job binnen de NBB had gekregen. Er was een vacature voor een PVT-lid omdat een collega ermee stopte. Ik heb mezelf toen aangemeld en was –zoals dat toch vaak gaat- de enige kandidaat. Ik had al eerder aan het medezeggenschapswerk kunnen snuffelen omdat ik ook op de universiteit lid was van de studentenraad en regelmatig sprak met de ondernemingsraad van de universiteit. Belangenbehartiging vond ik toen al interessant.”

Hart voor de zaak

Waarom zou je je als werknemer nu bezig gaan houden met medezeggenschapswerk? Simone geeft het een goed gevoel: “Het is voor mij het gevoel van ‘hart voor de zaak’ en het feit dat je voor je collega’s kunt opkomen. Ook mooi dat je je betrokkenheid met de organisatie op een andere manier kunt doen gelden dan puur vakinhoudelijk. Ik kan op deze manier mijn collega’s vertegenwoordigen en vind het tegelijkertijd interessant om te weten wat er allemaal speelt binnen de organisatie. Het medezeggenschapswerk biedt dus zeker meerwaarde. Als je dit op je cv kunt zetten, laat het ook zien dat je een bredere interesse hebt. ”

Competenties

Om deel uit te maken van een PVT of OR heb je bepaalde vaardigheden nodig, maar andersom ontwikkel je die vaardigheden juist door het medezeggenschapswerk. Voor de hand ligt dat je meer inzicht krijgt in belangenbehartiging. Simone geeft aan welke competenties zij waarneemt bij PVT-leden: “Je leert opkomen voor een breder belang dan alleen je ‘eigen hachje’. Bij zaken die worden behandeld in de PVT gaat het soms ook over je eigen functie. Daar moet je dan wel boven kunnen staan. Je ontwikkelt daarnaast je gespreksvaardigheden; je treedt immers regelmatig met de directie en het bestuur in overleg. En moet soms met ze onderhandelen, dus competenties op het vlak van onderhandelen zijn van belang. Ik denk verder dat het belangrijk is een zekere mate van tact te hebben. Wanneer je niet op één lijn ligt met directie of bestuur, is het wel eens nodig tactisch te handelen.”Geen dubbele agenda

Als je je zoals Simone inzet om je collega’s te vertegenwoordigen is het prettig waar te nemen dat je ook daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen op zaken die je aangaan. “Ik denk wel dat we daadwerkelijk invloed hebben”, bevestigt Simone. “Heel belangrijk daarin is dat we een directeur hebben die echt luistert naar wat we te zeggen hebben en die onze mening belangrijk vindt. Er is sprake van open communicatie, er is geen dubbele agenda. Je hebt uiteraard ook het gebruikelijke instemmings- en adviesrecht. Onze adviezen legt de directeur vrijwel nooit naast zich neer. Een voorbeeld van de inspraak die je hebt binnen een PVT is zoals wij dat vorig jaar hebben meegemaakt met de reorganisatie die toen speelde. Dat was natuurlijk een hele vervelende periode, maar ik heb wel het gevoel dat we dat proces heel zorgvuldig met elkaar hebben doorlopen, de PVT met de directie. We zijn ook kritisch geweest over bepaalde zaken, en daar is echt naar geluisterd. Verder kunnen we als PVT ook zelf iets ter tafel brengen. Als wij bijvoorbeeld signaleren dat iets niet loopt, kunnen we dat bespreken, ook informeel.”

NBB geeft tijd en ruimte

Medezeggenschapswerk is iets wat zich in een wat ‘grijs gebied’ bevindt als het er om gaat of het al dan niet tot de reguliere arbeidstijd gerekend wordt. Bij de NBB is dat goed geregeld, aldus Simone: “De werkzaamheden die wij binnen de PVT uitvoeren, gebeuren in de ‘tijd van de baas’. Dan gaat het zowel om de vergaderingen als de eventuele bijscholingsdagen. Scholing wordt op verschillende vlakken aangeboden en als er iets tussen zit waarvan we denken dat het nuttig kan zijn, melden we dat bij de directie. Zo worden door het NVV bijeenkomsten georganiseerd over verschillende thema’s, bijvoorbeeld de werkkostenregeling of communicatie met je achterban. Het is daarnaast ook nuttig om op die bijeenkomsten PVT- en OR-leden van andere organisaties te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen.”

Collega’s waarderen het

Je kunt je afvragen of collega’s het wel altijd waarderen dat je voor ze spreekt en hun belang vertegenwoordigt. Simone heeft het gevoel dat het binnen de NBB wel gewaardeerd wordt. “Tijdens een reorganisatie wordt wat je doet veel zichtbaarder. Hoewel je dan niet over alles volledig open kunt communiceren, heb ik het idee dat wel gewaardeerd werd wat we deden. Mensen wisten ons ook te vinden als ze ergens vragen over hadden. Op korte termijn doet zich een nieuwe ontwikkeling voor bij de NBB: vijf nu nog autonome rayons worden dan geïntegreerd in één landelijke NBB-organisatie. We beleggen vanuit de PVT dan een bijeenkomst om nieuwe collega’s te vertellen wat de PVT is en doet. Zo willen we de drempel verlagen om bij ons aan te kloppen met vragen.”

Vooral voordelen

Vanuit haar ervaring als PVT-lid kan Simone vooral voordelen van het medezeggenschapswerk benoemen: “Je zet je in voor de organisatie in brede zin, vertegenwoordigt de belangen van je organisatie en je collega’s. Bovendien vind ik het fijn om je brede interesse in wat er speelt te kunnen tonen. Ook is het prettig om met de directie te kunnen communiceren over allerlei zaken. Nadelen heb ik tot nu toe niet echt ervaren. Bij zoiets als een reorganisatie is het natuurlijk wel pittig dat je zo intensief betrokken bent. Zo lang het om plannen op papier gaat, is het wel te doen. Maar als je over mensen gaat praten is dat moeilijk. Toch ervaar ik dat ook niet als een nadeel.”

Dialoog, geen discussie

Voor mensen die zich net als Simone willen gaan storten op het medezeggenschapswerk heeft ze nog wel wat tips: “Kijk vooral of er echt open gecommuniceerd kan worden met de directie, ook al ben je het niet altijd eens. Zorg ervoor dat er steeds een dialoog is in plaats van een discussie. En zorg ervoor dat je zichtbaar bent voor je achterban, dat helpt begrip te kweken voor wat je doet.”