Donderdag 28 maart 2019

Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO Sport

De WOS heeft samen met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Eerder was het door de WOS gedane eindbod afgewezen door de achterbannen van de vakbonden. Voor de WOS was dit een serieus signaal vanuit werknemerszijde. Daarop heeft afgelopen periode een aantal informele en formele overleggen tussen sociale partners plaatsgevonden. Deze overleggen hebben tot een onderhandelingsresultaat geleid waar alle partijen achter staan.

Kern van de wijziging zit in de verdeling en hoogte van de structurele loonstijging voor de komende twee jaar. Verder is een concrete afspraak gemaakt over een onderzoek naar de inzet van leeftijdsdagen in een duurzaam inzetbaarheidsbudget. 

De overige afspraken zijn gelijk gebleven. Nog steeds is ingezet op het vergroten van de begrijpelijkheid en de leesbaarheid van de cao-teksten. Ook zijn stappen genomen om de eigen regie van werknemers en werkgevers te vergroten.

Bovenstaande past goed in de langetermijndoelen die sociale partners voor ogen staan en die als zodanig zijn beschreven in nieuwe meerjarenafspraken.

Goedkeuring

Het onderhandelingsresultaat wordt door alle partijen ter goedkeuring voorgelegd aan hun achterbannen. De leden van de WOS zijn op 26 maart per mail nader geïnformeerd. Naast het onderhandelingsresultaat zijn ook de meerjarenafspraken ter goedkeuring aan hen voorgelegd.