Dinsdag 06 augustus 2019

Onderzoek Arbo in bedrijf

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27 procent van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek Arbo in Bedrijf 2018 dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd. 

Met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) kan een bedrijf eventuele voorkomende gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.

Risico's

In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren en ouderen gelden aanvullende voorschriften in de arboregelgeving. Waar het gaat om zwangere vrouwen zijn bedrijven steeds beter op de hoogte. Zo biedt meer dan de helft van de bedrijven een rustruimte aan en biedt zo’n zeventig procent van de werkgevers aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden aan. In 2018 heeft één op de zes bedrijven jongeren in dienst gehad, meestal zijn dat 16/17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw. Acht op de tien werkgevers past de regels voor werkende jongeren in voldoende of goede mate toe.

Sport RI&E

Wil je binnen je sportorganisatie ook aan de slag met een RI&E? De WOS heeft samen met de vakbonden een branche-RI&E samengesteld. Deze Sport RI&E is afgestemd op de risico’s bij sportorganisaties en -verenigingen. De Sport RI&E van de WOS houdt rekening met grote, middelgrote en kleinere organisaties. Voor een groot aantal sporten is er een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sportspecifieke risico's. Daarnaast zijn de verwijzingen naar de Arbocatalogus voor de sport (o.a. voor beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) al in de RI&E verwerkt. Dat geldt ook voor het Oplossingenboek. Samen zijn ze geïntegreerd in de RI&E.

Bron: inspectiewerkt.nl