Maandag 04 januari 2016

Trends op de arbeidsmarkt sport in 2016

In en rond de sport is er in 2015 een hoop veranderd. Ook voor 2016 zijn er voor werkenden en werkzoekenden trends te voorspellen. Gebeurtenissen die de afgelopen jaren impact hebben gehad, vormen de basis voor die voorspellingen.

Meer aandacht voor werk-privébalans

Meer vrije dagen en dichter bij huis werken staan op de prioriteitenlijst van veel mensen, blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Intermediair en Nyenrode. We willen er zelfs salaris voor inleveren: 1,34 procent voor meer vrije dagen, 1,11 voor flexibelere werktijden en 2,30 procent voor dichter bij huis werken. Werkgevers zullen hier naar verwachting op inspelen om mensen aan te trekken of te behouden. De Wet flexibel werken (Wfw) waarmee de Eerste Kamer half april instemde, beoogt bovendien flexibel werken te bevorderen door werknemers meer mogelijkheden te geven om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Zij kunnen een verzoek indienen om op andere tijden of thuis te werken. De werkgever mag een verzoek om op andere tijden te werken alleen afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een werkgever hoeft in het geval van een verzoek om op een andere plaats (thuis) te werken geen zwaarwegend bedrijfsbelang aan te tonen, maar ook dan moet een afwijzing wel onderbouwd kunnen worden. De Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Het indienen van dit verzoek kunnen werknemers doen wanneer zij een half jaar in dienst zijn.

Starters blijven het moeilijk hebben

Laagbetaalde stages en werkervaringsplekken zijn omstreden, maar blijven nog wel een tijd opduiken voor starters van rond de 25 jaar. De afgelopen crisisjaren hebben er ingehakt bij afgestudeerden van het hbo en de universiteit, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Zij kwamen de afgelopen jaren moeilijker aan het werk. En de perspectieven voor afgestudeerden zijn niet rooskleurig, zeggen experts. Starters concurreren met een nieuwe lichting studenten voor een beperkt aantal banen.

Robots, robots, robots

‘De robot de baas’, zo heet de nieuwste verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Politici, wetenschappers en ondernemers denken druk na over hoe we in de toekomst gaan werken met robots. Welke risico’s zijn er voor de werkgelegenheid? Welke ethische en juridische aspecten kleven er aan werken met robots en algoritmes? En welke kansen voor economische groei scheppen robots in de industrie, transport, zorg en onderwijs? Over robots zijn we in 2016 nog lang niet uitgepraat. De geijkte reactie van vele economen op de angst voor automatisering en robots is dat ‘de markt alles oplost’. Als nieuwe technologieën een zekere mate van werkloosheid tot gevolg hebben, zal de overheid met een ruim fiscaal en monetair beleid kunnen zorgen voor voldoende vraag om de werkgelegenheid te herstellen. Het werken met robots zal wel vragen om andere competenties. Concreet zien we dat laaggeschoold werk minder belangrijk wordt en dat er meer mensen op hbo- en universitair niveau nodig zijn. Goed kunnen zoeken en leren interpreteren zijn dan zeker zo belangrijk als kunnen programmeren. We gaan steeds meer van not invented here naar proudly found elsewhere.

Nieuwe regels voor freelancers

Ruim een miljoen mensen werkten als zzp’er in 2015, inmiddels 12 procent van de beroepsbevolking. Ook in de sport werken veel zzp’ers. De politiek stemt hier het beleid op af wat betreft arbeidscontracten en belastingen. Dat blijkt nogal een worsteling, die ook in 2016 verder gaat. Afgelopen jaar liet de regering grootschalig onderzoek doen naar zzp'ers en freelancers. Daaruit bleek dat de ernst van 'schijnzelfstandigheid' wel meeviel, en laat dat nu net zijn wat staatssecretaris Wiebes met een nieuwe zzp-wet wil aanpakken. De Eerste Kamer zegt vooralsnog 'nee'.

Carrière Portfolio’s

Promovendus Ronald Lievens verdedigde begin september zijn proefschrift naar aanleiding van zijn onderzoek naar het nut van Carrière Portfolio’s (“een rijk digitaal dossier bestaande uit, onder meer, iemands kennis en competenties”). Het onderzoek wijst uit dat het Carrière Portfolio aan het personeelsbeleid een waardevolle bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenstelling van teams op basis van soft skills. Het kan ook het groter wordende gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichten. Ook in de sport is er veel aandacht voor het opbouwen van een dergelijk portfolio. Sinds september is daarvoor het E-portal Ontwikkel jezelf! live gegaan. Wil je in relatie tot je loopbaan meer zicht krijgen op wie je bent, wat je wilt en kunt, dan kun je als je onder CAO Sport werkt aan de slag met het E-portal. De bedoeling is dat je verschillende inspirerende testen en opdrachten doorloopt om een profiel te vormen. Je resultaten kun je delen met anderen en door hen om feedback te vragen kun je je profiel verrijken. Het profiel kun je vervolgens gebruiken als basis voor een loopbaangesprek met je leidinggevende, maar ook voor een sollicitatie naar een andere functie of bij een andere werkgever. Of gewoon voor jezelf, om bewuster te worden van waar je staat in je loopbaan en ontwikkeling.

Bron: Intermediair