Algemeen bestuurslid

Den Haag

Aanleiding

Door het aftreden van onze collega in het bestuur is met ingang van november 2020 deze functie vacant. We zoeken een enthousiaste nieuwe collega met passie voor (dans) sport die begin 2021 wil starten. Het betreft de portefeuille Communicatie en Marketing, waarvoor de basis is gelegd in het opstellen van het communicatie plan. De nieuwe website is een feit, ook zijn de Social media kanalen actief. Nu is het zaak om de NADB meer te gaan ‘branden’ als dé danssportbond van Nederland. De formele benoeming door onze bondsraad volgt tijdens de vergadering in juni 2021.

Over de NADB

De NADB organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. We faciliteren de ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte, alsook de wedstrijd- en topsport. Hierin werken we samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal zijn we verbonden aan de WDSF. Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Ballroom, Breaking, Acrobatic Rock ’n Roll, Boogie Woogie en Dansen met een beperking. De sport agenda voor Dans wordt de komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid. 

Governance

Het NADB bestuur bestaat uit 5-7 personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen
portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Sportparticipatie, Communicatie & Marketing, ICT en Verbreding danssport.

Samenwerking

Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.

Inhoud van de functie

Onze nieuwe collega:

 • geeft leiding aan de Communicatie commissie van de NADB;
 • beheert de NADB website en Social media kanalen en zorgt (via de Communicatie commissie) voor tijdige communicatie en heldere berichtgeving;
 • beschikt over de deskundigheid en vaardigheden op het gebied van communicatie (strategie) & marketing (strategie). Hij/ zij snapt de waarde van professionele toekomstgerichte (online) communicatie. De kracht en  merk) waarde van de NADB, alsmede onze positie binnen sportkoepel NOC*NSF en verbinding met WDSF, vormen de basis voor het (door) ontwikkelen van de communicatie & marketing strategie van de bond;
 • zorgt ervoor dat collega’s in het bestuur vanuit hun portefeuilles de relevante onderwerpen voorbereiden ten behoeve van communicatie;
 • vertaalt de USP’s van de NADB in een effectieve communicatie en marketing strategie om de NADB tot een aantrekkelijke en relevante samenwerkingspartner in business te maken;
 • geeft elk kwartaal in samenwerking met de Communicatie commissie een update over het afgelopen kwartaal en zet uiteen wat de communicatie en marketing milestones zijn voor de aankomende periode;
 • signaleert daar waar de NADB kan investeren om richting de toekomst voorop te kunnen (blijven) lopen;
 • borgt goede inhoudelijke en frequente communicatie naar de (toekomstige) leden van de NADB;
 • werkt samen met communicatie professionals van andere (dans) sport organisaties om de positie van de NADB verder in de breedte te verstevigen;
 • vervult deze rol op vrijwillige basis.

Persoonlijk

Onze toekomstige collega bestuurder:

 • heeft bijvoorkeur bestuurlijke- en business ervaring;
 • kan op strategisch niveau denken, handelen en communiceren;
 • onderschrijft de Code Goed Sportbestuur;
 • is responsive, gestructureerd en planmatig sterk;
 • Ziet en benut de kansen door verbreding;
 • wil graag samenwerken, is een teamspeler;
 • Geeft duidelijk richting daar waar het communicatie en marketing betreft;
 • kan uitstekend verantwoording afleggen aan zijn/haar collega’s en de Bondsraad.

Kortom, we zoeken een professional die bestuurder wil zijn met hart voor de (dans)sport.

Heb je interesse, of wil je meer weten, dan komen we graag met je in contact.
Mail naar: bondsbureau@nadb.eu of kijk op www.nadb.nl