Bestuurslid Financiële Zaken

De KNLTB zoekt een:

Bestuurslid Financiële Zaken

Ben jij een liefhebber van tennis en padel met een financiële achtergrond en werkzaam als CFO, die zich graag voor de tennis- en padelsport wil inzetten.

Wat zijn de uitdagingen?

Meer mensen meer laten genieten van tennis én padel, dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dat doel bereiken we in samenwerking met onze bestuurlijke vrijwilligers en de vrijwilligers van meer dan 1650 aangesloten verenigingen. Om onze verenigingen te ondersteunen binnen het snel veranderende landschap van verenigingssport en zelfstandige centra biedt de KNLTB verschillende diensten en producten aan. We promoten tennis en padel en bouwen een sterke community, voor iedereen: de fans, de leraren, de competitiespelers, de vrijwilligers en bestuurders op de vereniging. De KNLTB is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie en werkt vanuit het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen. De KNLTB is financieel gezond en de administratieve en ondersteunende (werk)organisatie is goed geborgd.

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder een Bestuurslid Financiële zaken. Het Bondbestuur kent ten minste de volgende functies:

- Voorzitter

- Vice-voorzitter

- Secretaris

- Bestuurslid Financiële zaken

- Bestuurslid Verenigingszaken

- Bestuurslid Wedstrijdzaken

- Bestuurslid Topsport

- Bestuurslid Padel

- Bestuurslid Juridische zaken

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid van de KNLTB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het Bondsbestuur met de Ledenraad over toekomstig beleid.

Het Bondsbestuur opereert vanuit het principe van collegiaal bestuur. Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een of meerdere specifieke aandachtsgebied(en)voor ieder van de Bondsbestuursleden.

Taken en functie Bestuurslid Financiële zaken

Ieder bestuurslid van het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het gehele beleid van de KNLTB. Wel heeft ieder bestuurslid een aandachtsgebied en is daarvan portefeuillehouder.

Het Bestuurslid Financiële zaken is binnen het Bondsbestuur, naast de algemene taken en verantwoordelijkheden, in het bijzonder belast met de financiën van de KNLTB in brede zin:

 • Zorgt voor een helder financieel beleid
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaken van e geldstromen binnen de KNLTB, de financiële positie, resultaten en risico’s.
 • Legt verantwoordelijkheid af voor de financiën aan de ledenraad van de KNLTB
 • Is betrokken bij het aangaan van overeenkomsten en samenwerkingen met derden, waaronder sponsoren
 • Adviseert en denkt mee over grote investeringen
 • Draagt bij aan de totstandkoming van contracten indien relevant
 • Heeft ervaring met de financiële consequenties van het invoeren van nieuwe businessmodellen en kan hierin adviseren
 • Kan als sparringpartner / klankbord fungeren voor de Algemeen Directeur en/of Manager Financiën bij complexe financiële vraagstukken
 • Onderhoudt periodiek contact met de financieel manager/controller van de KNLTB

De functie van bestuurslid financiële zaken in het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

De tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld 4 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, maar soms ook in de weekends. Gezien de nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie is beschikbaarheid overdag soms gewenst. Er wordt gewerkt met een jaarkalender, doch ad hoc besprekingen kunnen voorkomen.

De benoeming is voor drie jaren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van negen aangesloten jaren.

Profiel Bestuurslid Financiële zaken Het gezochte Bestuurslid financiële zaken:

 • Is bij voorkeur een vrouw, en – bij voorkeur - werkzaam bij een (middel)groot bedrijf als CEO/CFO
 • Heeft een HBO of academisch werk en denkniveau, gecombineerd met relevante financiële en/of bedrijfseconomische ervaring
 • Heeft aantoonbare passie voor - en kennis van - tennis en padel
 • Heeft interesse in het (mede) besturen van een sportbond en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie met vrijwilligers en een beroepsorganisatie
 • Heeft bij voorkeur een ondernemende achtergrond, ervaring in het sluiten van (samenwerkings)overeenkomsten, en is een goede gesprekspartner zijn voor ondernemers
 • Heeft affiniteit met en ervaring in het vertegenwoordigen van een organisatie tijdens formele en informele bijeenkomsten
 • Is sociaal vaardig en kan goed schrijven en presenteren
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend
 • Is eigen baas over agenda en heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten speelt de geografische spreiding van de Bondsbestuursleden een rol.

Onverenigbaarheid

Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals het lidmaatschap van de Ledenraad, Tuchtraad, Raad van Beroep, Aanklagers, of als bestuurder van een vereniging of werknemer van de KNLTB. Tevens is het lidmaatschap niet verenigbaar met eigen commerciële belangen in de tennis- of padelsport.

Screening

Screening van de aangezochte kandidaat zal onderdeel uitmaken van het benoemingsproces. Deze screening zal bestaan uit de ondertekening van gedragscodes, het invullen van een vragenlijst en het aanleveren van een VOG.

Nadere informatie

Mocht je nog meer informatie willen over de vacature of de organisatie of wil je solliciteren op deze vacature, dan kan je hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke Zaken op bestuurlijkezaken@knltb.nl.