Lid Wedstrijd Organisatie Commissie

Maarsbergen

De Karate Bond Nederland (KBN) is dé sportbond voor het Karate-Do. Hij behartigt de belangen van zo’n 9.000 bij de KBN aangesloten leden en zorgt dat ze veilig en verantwoord kunnen karate kunnen beoefenen. Bij de KBN zijn ongeveer 200 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland. De KBN is een olympische bond en behoort tot de groep van kleine bonden. We hebben een bondsbureau en een fulltime medewerker.

Ben jij gedreven en iemand die goed is in samenwerking? Heb jij passie voor de (karate)wedstrijdsport en houd jij in een hectische omgeving toch goed het overzicht ? Dan ben jij mogelijk een geschikte kandidaat voor onze Wedstrijd organisatie Commissie. 

De KBN is op zoek naar een:
Lid Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) (m/v)

Doel / Taken
Hoofddoelstelling: Bewaken, verbeteren en ontwikkelen van het kwaliteitsniveau van wedstrijden en adviseren aan KBN bestuur over wedstrijdzaken. Het uitvoering geven aan de organisatie van de (Open) Nederlandse kampioenschappen van de KBN en ondersteuning geven aan de officiële OAV wedstrijden.

Generieke taken

 • Het opstellen van een wedstrijd planning / convocatie / wedstrijd tijden en organisatie;
 • Opleiden van alle wedstrijdfunctionarissen (behalve scheidsrechters);
 • Bevorderen veiligheid wedstrijden;
 • Initiëren van en adviseren aan het bestuur over wijzigingen in de OAV regelgeving;
 • Adviseren over de afstemming tussen de wedstrijdkalenders van verschillende doelgroepen;
 • Adviseren over ICT-ontwikkelingen;
 • Praktisch uitvoering geven aan allerhande taken die nodig zijn voor en tijdens de wedstrijddag om zo voor een goed verloop van een (O)NK zorg te dragen.

Specifieke taken

 • Evaluatie nationale wedstrijden
 • Adviseren over het standaardprogramma voor nationale wedstrijden en de diverse wedstrijdklasse (recreatief , jeugd, senioren, masterklasse, i karate en wedstrijdklasse)
 • Beoordelen van de aanvragen voor de OAV en adviseren over de toekenning aan het KBN bestuur.

Beschikbaarheid

Tijdsbesteding
De werkzaamheden beslaan ca. een halve tot een gehele dag voorafgaand aan een wedstrijd en ook gedurende de wedstrijd dag zelf. Afhankelijk van de wedstrijd, soms een hele dag, soms een weekend. Er zal circa vier keer per jaar een beroep op je worden gedaan. (Afhankelijk van het aantal WOC leden)

Tijdsduur van de functie
We rekenen op een periode van circa 3 jaar.

Kern competenties

 • Organisatorische vaardigheden;
 • Effectief communiceren;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Benaderbaar voor vragen van verenigingsleden;
 • Coördineren;
 • Flexibele opstelling;
 • Sport minded.

WOC organisatie

Er is een wedstrijd organisatie commissie waarbij alle leden gelijkwaardig zijn. Elk lid krijgt een specifiek aandachtsveld. Alleen is de voorzitter eindverantwoordelijk voor het goede verloop van het gehele proces en het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Het WOC bestaat uit:

- Voorzitter
- Secretaris
- Commissielid ICT & Techniek
- Commissielid Promotie & Presentatie
- Commissielid Regelgeving, Medische zaken & Veiligheid
- Commissielid Financiën

Voor de interactie met de rest van de KBN organisatie heeft een WOC lid met name te maken met:

- Portefeuillehouder breedtesport wedstrijden
- Portefeuillehouder topsport wedstrijden

De commissie vergadert eens in de 5 tot 6 weken. De commissie komt ten minste 4 keer per jaar fysiek bijeen. De leden die een aandachtveld hebben zorgen voor input op hun onderwerpen waar dat tot verbetering kan leiden. Verder zorgt de commissie ervoor dat ze voldoende klankborden met belanghebbenden.

De voorzitter en secretaris zorgen voor een jaaragenda, met een verdeling van de onderwerpen over het jaar, alsmede voor een adequate voorbereiding van de onderwerpen te delegeren aan de leden
van de commissie. De secretaris bewaakt de voortgang en zorgt dat er uiterlijk 2 dagen voor de vergadering een schriftelijk stuk ter beschikking is van de leden. Tevens draagt hij/zijzorg voor een procesmatig verslag, eventueel met inhoudelijke toelichting waar nodig en actiepunten of adviezen richting de commissie leden en het KBN bestuur. De besluiten die het KBN bestuur neemt worden via de secretaris gedeeld.

VOG

Als onderdeel van uw kandidaatstelling vraagt de Karate Bond Nederland, in het kader van ons integriteitsbeleid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG wordt gefaseerd ingevoerd en wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden bij benoeming/aanstelling gedragen door de Karate-do Bond Nederland.

Procedure

Alle commissieleden wordt benoemd door het KBN bestuur. Het ontslaan van alle commissieleden is ook een verantwoordelijkheid van het KBN bestuur. 

Heb je interesse in een rol als WOC lid? Meld je dan snel aan via de KBN via info@kbn.nl t.a.v. Eddy Marqués. Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met het bondsbureau en vragen naar Lonneke Meijer.