Penningmeester Hoofdbestuur

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn zoekt de KNWU een nieuwe penningmeester voor het hoofdbestuur.

Volunteer · Papendal, Arnhem

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een wielerdroom. De KNWU is er voor de top-, wedstrijd- en breedtesport en voor alle fietsers die beter willen (leren) fietsen. De KNWU vertegenwoordigt verschillende disicplines: weg, BMX, baan, veld, mountainbike, strandrace, para-cycling en kunstwielrijden.

De KNWU wordt bestuurd door een hoofdbestuur en diverse landelijke commissies met vele enthousiaste vrijwilligers. Het hoofdbestuur van de KNWU is een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol: klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban.

Het hoofdbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op het Uniebureau op Papendal of digitaal. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een voorzittersoverleg, tweemaal per jaar een landelijk overleg met alle sporttakcommissies plaats en is er een voor- en najaarscongres. Daarnaast wordt van het hoofdbestuur op wisselende momenten grote inzet en bereikbaarheid verlangd. 

De penningmeester: 

 • Onderhoudt de reguliere contacten met de directie, financiële commissie en penningmeesters van de districten en afdelingen van de KNWU;
 • Ontwikkelt en bewaakt het financieel beleid binnen de vastgestelde kaders van de KNWU;
 • Legt, in afstemming met de directie, perioderapportages voor aan het bestuur;
 • Draagt zorg voor goedkeuring van de begroting en jaarrekening door het congres van de KNWU;
 • Denkt mee, adviseert en fungeert als klankbord voor neerzetten van een toekomstbestendig financieringsmodel voor de KNWU.

Wij zoeken voor deze functie een representatieve bestuurder met het profiel:

 • Heeft (beroepsmatig) financieel economische deskundigheid;
 • Beschikt over analytisch vermogen om ingewikkelde (financiële) vraagstukken te kunnen ontleden en helder communiceren;
 • Heeft gevoel voor verhoudingen in de sport en relatie tussen bestuur en werkorganisatie;
 • Beschikt over ervaring als bestuurder, bij voorkeur in verschillende bestuursvormen, van verenigingsbestuur tot Raad van Toezicht;
 • Het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen onderschrijft;
 • Affiniteit heeft met wielersport, maar vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk perspectief op zodanige afstand staat dat hij/zij geen belangen (meer) heeft in de (wieler)sport;
 • Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen. 

Gezien de samenstelling van het bestuur gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouw. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

Solliciteer

Je kunt je motivatie en CV tot 27 september a.s. sturen aan de KNWU, t.a.v. hoofdbestuur via onderstaande knop 'solliciteer nu'. 

De eerste gesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden in de 1e week van oktober. Dit zodat op 1 november de voordracht voor een nieuwe penningmeester aan het congres kan worden gedaan.  Het najaarscongres waarop de bestuurdersverkiezing voor een nieuwe penningmeester is geagendeerd vindt plaats op 29 november a.s.

Solliciteer nu

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. De KNWU is er voor de top-, wedstrijd en breedtesport. Onderverdeeld in verschillende disciplines: weg, BMX, baan, veld, MTB, paracycling en kunstwielrennen. Wij hebben als doel iedereen in Nederland beter te leren fietsen.

Onze website