Penningmeester

Nieuwegein

Profiel bestuur
De stichting Nederland Sport “ontzorgt” sportbonden. Dit begint bij het verzorgen van financiële en ledenadministraties. In het begin lag de focus op kleine bonden, inmiddels weten meer middelgrote bonden de stichting ook te vinden. In de komende jaren wil de stichting haar diensten uitbreiden en meer bonden als klant werven. De potentie ligt hier op minimaal twintig bonden. Naast het voeren van de genoemde administraties wil de stichting ook andere diensten gaan aanbieden. Verder is het de bedoeling dat de stichting meer en meer zal optreden namens de aangesloten bonden.

Bestuur
Statutair is vastgelegd dat het bestuur uit drie tot vijf leden bestaat. De voorzitter dient onafhankelijk te opereren van de bond waar de voorzitter eventueel aan verbonden is. Er wordt een penningmeester en secretaris benoemd, deze functies kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

Er is een rooster van aan- en aftreden. Bestuursleden worden voor een termijn van drie jaar benoemd en kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd. Het bestuur dient als geheel over diverse competenties en ervaring te beschikken, rekening houdend met de aard van de stichting en haar activiteiten. Dit kan vanzelfsprekend per bestuurslid verschillen.
Het gaat hierbij om:

 • Kennis van en ervaring in de sportsector (bonden en verenigingen)
 • Zicht op de recente en toekomstige ontwikkelingen in de sportsector
 • Visie op de ontwikkeling van de werkwijze en het dienstenaanbod van de stichting
 • Verbonden zijn aan een sportbond, kan zowel bestuurlijk als professioneel, is bij voorzitter niet noodzakelijk
 • Bestuurlijke en operationele ervaring, in brede zin en in ieder geval bij een sportbond of vereniging van enige omvang
 • Kennis van en ervaring met shared services, met nadruk op financiële en ledenadministratie
 • Ervaring met ontwikkelen van nieuwe diensten
 • Netwerk in de georganiseerde sport
 • Representatief, in principe moet ieder bestuurslid de stichting kunnen vertegenwoordigen, geldt met name voor voorzitter
 • Diversiteit in de samenstelling van het bestuur voortkomend uit de diverse bonden (qua grootte van de bonden, leeftijd van de bestuursleden, m/v).

Verder dienen bestuursleden een VOG-verklaring te overleggen en dienen zij hun professionele en nevenfuncties voor te leggen aan de benoemingscommissie, die een afweging hierover zal opnemen in hun niet bindende advies aan het bestuur van de stichting inzake ontstane vacatures in het bestuur.

Recent is er een vacature ontstaan in het bestuur, door het vertrek van een algemeen bestuurslid.
Gezien de groei en verdere professionalisering van de stichting heeft het bestuur besloten om de functie secretaris/penningmeester te scheiden.

De stichting Nederland Sport is daarom op zoek naar een penningmeester, die zich bezighoudt met de financiën van de organisatie. De administratie wordt gerund door de manager van de stichting, die hierbij verantwoording aflegt aan het bestuur, waarbij de penningmeester als contactpersoon en toezichthouder optreedt.

De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting Nederland Sport. De penningmeester vormt samen met de voorzitter, de secretaris en de manager het dagelijkse bestuur van de stichting Nederland Sport.

Kerncompetenties
Naast de algemene competenties die gelden voor een bestuurslid van de stichting Nederland Sport,
gelden de volgende kerncompetenties voor deze functie:

 • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en alle financiële stromen die plaatsvinden
 • Het beheren, controleren en goedkeuren van de inkomsten en uitgaven, conform het financieel statuut, in overleg met de voorzitter, secretaris en de manager
 • Voor deze specifieke functie is regelmatig contact met de manager van de stichting vereist
 • Accorderen van de door manager opgestelde begroting en periodieke rapportages aan het bestuur
 • Opstellen van de jaarrekening in samenwerking met de manager voor het bestuur en de jaarlijkse verantwoording aan NOC*NSF
 • Kennis van financiën en financiële administraties is vereist.

Overige
Het betreft een onbezoldigde functie, reiskosten worden vergoed. De reguliere vergaderingen van het bestuur van de stichting vinden eens per twee maanden plaats in Nieuwegein. Vanuit de competentie “Diversiteit” heeft het de voorkeur van het bestuur om een vrouw te benoemen bij gelijke geschiktheid. De benodigde tijd voor deze functie bedraagt tussen de 4-8 uur per maand. Voor vragen omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, Peter van Veen, via email p.veen28@me.com of telefonisch 06-51239695, of met de manager Hendrik Koppe via email h.koppe@upcmail.nl of telefonisch 06-51992089.

Mocht u interesse hebben in deze functie, dan verzoeken wij u vriendelijk een motivatiebrief en uw
cv digitaal te sturen aan de voorzitter van de stichting Nederland Sport, de heer Peter van Veen.