Secretaris

De NADB zoekt per direct een nieuwe Secretaris.

Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van deze vacature is dat de secretaris van de NADB door persoonlijke omstandigheden heeft moeten besluiten zijn taken tijdelijk op te schorten. Het bestuur is daarom per direct op zoek naar een enthousiaste, hardwerkende en deskundige collega die de rol van secretaris van onze danssportbond op zich wil nemen.

Functieomschrijving

Het NADB bestuur behartigt de belangen van de NADB leden in de meest brede zin des woord en representeert de NADB naar buiten toe. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van het (meer)jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Bondsraad.

Binnen het NADB bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het bestuur en de commissies. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen met de bijhorende stukken;
 • Het maken van de verslagen van de bestuursvergadering en het bijhouden van de actiepuntenlijst;
 • Bijhouden van een rooster van activiteiten;
 • Het voorbereiden van de bondsraadvergaderingen en zorgen voor de oproeping en versturen van de stukken;
 • Maakt in overleg met het bestuur de opzet voor het (meer)jaarplan en het jaarverslag;
 • Coördineert het werk van de Reglementscommissie;
 • Beantwoordt vragen met betrekking tot de ledenadministratie;
 • Coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/ informatiestroom;
 • Controleert en coördineert de verbetering van de kwaliteit van de interne documentatie van de bond (zoals reglementen, besluiten van organen enz.);
 • Functioneert als klankbord voor het bestuur en de bondsraad en is behulpzaam in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast stelt de secretaris de bestuursleden en de bondsraadleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn.

Functie-eisen

 • Persoonlijk lid van de NADB en geen lid van de bondsraad of een NADB commissie;
 • Bij voorkeur juridische deskundigheid;
 • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke bestuurlijke en/of managementfunctie;
 • Georganiseerd en taakgericht;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Goede schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
 • Interesse in en affiniteit met (dans) sport.

Vaardigheden

 • Een verbindende en inspirerende persoonlijkheid met niettemin duidelijke opvattingen en dito stijl;
 • Goed georganiseerd en met oog voor detail;
 • Oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken;
 • Draagt de NADB een warm hart toe.

Over de NADB

De NADB organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. We faciliteren de ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte, alsook de wedstrijd- en topsport. Hierin werken we samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal zijn we verbonden aan de WDSF. Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Ballroom, Breaking, Acrobatic Rock ’n Roll, Boogiewoogie en Dansen met een beperking. De sportagenda voor Dans wordt de komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid.

Het bestuur

Het NADB bestuur bestaat uit 5-7 personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Sportparticipatie, Communicatie & Marketing, ICT en Verbreding danssport.

De leden van het bestuur worden conform de statuten benoemd door de bondsraad. De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee maal voor een nieuwe termijn herbenoemd worden.

Samenwerking

Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.

Is je interesse gewekt, of wil je meer weten, dan komen we graag met je in contact. Mail naar: bondsbureau@nadb.eu of kijk op www.nadb.nl.