Secretaris voor de sectie Inlineskaten

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en Inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is bij de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.

Wegens vertrek van de secretaris binnen haar bestuur is de KNSB is op zoek naar een:

Secretaris voor de sectie Inlineskaten

De sectie Inlineskaten is een organisatorische eenheid binnen de bond die nationaal het Inlineskaten vertegenwoordigt. De sectie behartigt de nationale en gewest overstijgende sportbelangen van de Inline-skatesport.


Ten aanzien van de nationale wedstrijdsport ligt de operationele verantwoordelijkheid bij het sectiebestuur. Het Bondsbureau heeft hierin een adviserende en ondersteunende functie. De uitvoering van activiteiten ligt bij de sectie met ondersteuning van het Bondsbureau en de gewesten en andere noodzakelijke regionale eenheden.

Het uitgangspunt bij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheidsverdeling is een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de secties en het Bondsbureau op een gelijkwaardige en complementaire basis. De directeur-bestuurder geeft hierin sturing en geeft de (beleids)kaders aan zoals die onder meer in de Ledenraad zijn vastgesteld.

Functie omschrijving secretaris (m/v)

 • Handelt alle correspondentie van de sectie af.
 • Verzorgt de stukken t.b.v. de vergaderingen van het sectiebestuur.
 • Is het eerste contactpersoon voor verenigingen (en leden) bij vragen betreffende Inline zaken.
 • Verzorgt correcte verzending van uitgaande correspondentie namens het sectiebestuur.
 • Verzorgt de jaarstukken.
 • Is contactpersoon voor de diverse Inline commissies.

Bovengenoemde taken worden uitgevoerd in goede overeenstemming en samenwerking met de medewerkers van het Bondsbureau welke ondersteuning bieden aan het secretariaat.

De secretaris kan sterk mondeling en schriftelijk communiceren. De secretaris doet de voorzet voor het opstellen van de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en vervult een voorbereidende rol bij het opstellen van uitgaande correspondentie namens het sectiebestuur. Tevens is de secretaris met name voor de voorzitter een goede sparring partner.

De ideale kandidaat:

 • Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Kunnen werken met moderne communicatiemiddelen.
 • Goede luistervaardigheid.
 • Draagt de skatesport in het algemeen en de KNSB sectie Inlineskaten in het bijzonder een warm hart toe.
 • Heeft bestuurlijke- of leidinggevende ervaring.
 • Is in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
 • Heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van het Bondsbureau en luistert naar de mening van andere bestuursleden.
 • Is betrouwbaar en integer.
 • Is een teamplayer.
 • Is in staat een actieve rol in te nemen in de samenwerking met de andere secties (sectiebestuursleden).
 • Is gemiddeld 2 tot 6 uur per week beschikbaar voor de invulling van deze functie.

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligers functie in een inspirerende omgeving waarin je meewerkt aan de toekomst van de Inlineskate sport in Nederland.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze functie stuur dan een mail met je gegevens en korte toelichting naar: werken@knsb.nl onder vermelding van “secretaris sectiebestuur Inlineskaten”.

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij René de Klein, voorzitter sectiebestuur Inlineskaten, tel: 06-12329677.

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.